b2b@domtom.com.pl  +48 12 642-95-95+48 12 643-69-52
  Rejestracja     Logowanie

Reklamacje

III. REKLAMACJA

 

  1. Reklamacje należy zgłaszać: w drodze wiadomości email na adres: kontakt@domtom.pl  z informacją w tytule wiadomości Reklamacja lub listownie na adres: DOMTOM Kompleksowe Zarządzanie Higieną ul. Makuszyńskiego 4A, 31-752 Kraków z dopiskiem: Reklamacja domtom. DOMTOM nie przyjmuje reklamacji w formie telefonicznej.
  2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane: dane nabywcy, numer zamówienia, dane identyfikacyjne paragonu lub faktury VAT (jeżeli została wystawiona), nazwę i ilość towarów podlegających reklamacji oraz dokładny opis przyczyny reklamowania towaru.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane przez serwis DOMTOM w możliwie najszybszym terminie, nie dłużej niż w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, chyba że z przyczyn technologicznych reklamacja będzie wymagać dłuższego czasu jej rozpatrzenia, o czym DOMTOM poinformuje Klienta. O wyniku reklamacji DOMTOM poinformuje Klienta w sposób w jaki Klient zgłosił reklamację tj. listownie lub w drodze wiadomości email.
  4. Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta towaru jeżeli wraz z towarem otrzymał kartę gwarancyjną przy czym zgłoszenie roszczeń reklamacyjnych musi być kierowane bezpośrednio do producenta.